GDPR – zásady zpracování osobních údajů

Společnost InvestInGold s.r.o., se sídlem Vendryně 996, 739 94 Vendryně, Česká republika (Czech Republic), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 89434, IČ: 17176492, DIČ: CZ17176492, korespondenční adresa: Vendryně 996, 739 94 Vendryně, Česká republika (Czech Republic), kontaktní e-mail: [email protected], internetové stránky: www.investingold.cz (dále jen „InvestInGold“), v tomto dokumentu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) poskytuje svým zákazníkům informace o tom, jakým způsobem zpracovává jejich osobních údaje.

 1. Vymezení subjektů zpracovávaných osobních údajů
  V souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti nabízení, doporučování a zprostředkování produktů našich Obchodních partnerů zpracováváme osobní údaje:

 

 1. našich klientů – tedy osob, u nichž na základě zprostředkovatelské činnosti InvestInGold došlo k uzavření smlouvy na některý z produktů, které InvestInGold zprostředkovává;
 2. našich potencionálních klientů – osob, u nichž byla jednání o zprostředkování uzavření smlouvy na některý z produktů, které InvestInGold zprostředkovává, ukončena před jejím uzavřením;
 3. fyzických osob, jejichž osobní údaje poskytl InvestInGold sám klient či potencionální klient v souvislosti se zprostředkovatelskou činností InvestInGold (jedná se např. o zákonné zástupce, zástupce na základě plné moci, osoby blízké, atd.);
 4. účastníků našich soutěží, které InvestInGold vyhlašuje na svých webových stránkách či sociálních sítích;
 5. zájemců o InvestInGold, kterými jsou osoby, které na základě ústního či telefonického kontaktu s InvestInGold, projevily zájem o služby a produkty InvestInGold, či které nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na našich webových stránkách, na našich sociálních sítích, komunikovaly s námi prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb,
 6. odběratelů našich newsletterů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání našich newsletterů.

Produktem se rozumí zejména smlouvy o nákupu a prodeji investičního zlata, které je InvestInGold oprávněn zprostředkovávat. Přehled všech produktů, které InvestIngold zprostředkovává na základě spolupráce s příslušnou společností, lze nalézt na obchodní doméně vytvořenou pro InvestInGold touto společností: https://investingold.ibisingold.com/.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Osobními údaji jsou jakékoliv informace, jež se vztahují k určité fyzické osobě a na jejichž základě je možno ji identifikovat.

V souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti InvestInGold může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, v případě podnikatelů také sídlo nebo místo podnikání IČO a DIČ);
 2. kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující nám kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 3. osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.);
 4. osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv (v rozsahu vyžadovaném obchodními partnery – zejména bankovní spojení atp.);
 5. osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné posouzení majetkové a finanční situace fyzické osoby a správnou modelaci či návrh produktu, který InvestInGold nabízí a zprostředkovává;
 6. osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro InvestInGold z platných právních předpisů;
 7. osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb InvestInGold (údaje o uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii klienta, změnách smluv apod.);
 8. osobní údaje získané na základě komunikace mezi InvestInGold a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, chatové a videochatové komunikace atd.);
 9. data z internetového prohlížeče – v případě, že fyzická osoba povolí cookies ve webovém prohlížeči, získává InvestInGold data o chování fyzické osoby na internetových stránkách (bližší informace ke cookies jsou vždy uvedeny na webových stránkách InvestInGold);
 10. záznamy telefonických hovorů mezi InvestInGold a fyzickými osoby, v případech, kdy jsou telefonní hovory monitorovány či nahrávány, je na tuto skutečnost fyzická osoba vždy před uskutečněním hovoru upozorněna.

 

 1. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů InvestInGold závisí na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a tomuto vymezenému účelu musí odpovídat i právní důvod pro zpracování.

GDPR rozlišuje právní důvody zpracování, pro které je možné osobní údaje zpracovávat i bez uděleného souhlasu.

Mezi tyto právní důvody patří:

 1. nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy. 
  Pro tyto účely zpracováváme zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů (osobní údaje umožňující identifikovat a kontaktovat fyzickou osobu, údaje z veřejných rejstříků a údaje získané za trvání smlouvy), ale i účastníků soutěží.
 2. nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností InvestInGold 
  Ke zpracování osobních údajů dochází zejména
  • pro účely plnění daňových povinností;
  • pro účely plnění povinností daných zákony vztahujícím se k nabízení a zprostředkování jednotlivých produktů (např. zákon o ochraně spotřebitele, Občanský zákoník, o některých službách elektronické společnosti);
  • pro účely plnění archivačních povinností.

Pro tyto účely jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů, zájemců o investice, účastníků soutěží, a záznamy z telefonních hovorů.

 1. nezbytné pro účely oprávněných zájmů InvestInGold. Ke zpracování osobních údajů dochází zejména:
  • pro účely kontroly zákonnosti a správnosti činnosti InvestInGold
  • pro účely vedení evidence;
  • pro sledování kvality služeb a spokojenosti klientů;
  • za účelem řádného vyřizování stížností a reklamací;
  • pro účely optimalizace poskytování služeb;
  • pro zamezení protiprávního jednání vůči klientům;
  • za účelem péče o klienta;
  • pro účely vymáhání pohledávek;
  • pro komunikaci s veřejností;
  • pro účely přímého marketingu – oslovování fyzických osob s nabídkou dalších produktů zprostředkovávaných InvestInGold či jeho obchodními partnery.

Pro tyto účely jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů, zájemců o investice, účastníků soutěží, odběratelů newsletteru, záznamy z telefonních hovorů a data z internetového prohlížeče.

 1. Nezbytnost poskytnutí osobních údajů společnosti InvestInGold.

Právo InvestInGold na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.
Zpracovávané osobní údaje musí InvestInGold uvést do smlouvy, návrhu smlouvy a další dokumentace nezbytné pro zprostředkování a řádný výběr produktů, pro zasílání newsletterů, vyřízení stížnosti, pro řádnou komunikaci s fyzickou osobou nebo pro poskytnutí ceny výherci soutěže.
V případě, že fyzická osoba některé osobní údaje neposkytne, může InvestInGold nebo jeho obchodní partner odmítnout zprostředkovat produkt či uzavřít smlouvu pro nedostatek zákonných informací. 

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu fyzické osoby, může svůj souhlas fyzická osoba kdykoliv odvolat.

 

 1. Zdroje a doba zpracování osobních údajů.

Zásadně zpracováváme osobní údaje, jež nám poskytly samy fyzické osoby o sobě nebo o osobách, jež mají být předmětem smlouvy. Zpracovávané osobní údaje jsou také nezbytné pro to, aby InvestInGold při nabízení a zprostředkování postupovat čestně, řádně a v nejlepším zájmu klienta.

Jestliže jde o zájemce o InvestInGold a jeho služby, je zpracování omezeno výhradně na osobní údaje, které nám zájemci sdělí – obvykle jde o základní identifikační a kontaktní údaje.

InvestInGold nevyužívá při své činnosti nástroje automatického profilování, požadavky a potřeby každého klienta jsou vždy posuzovány individuálně.

Osobní údaje zpracováváme po dobu, stanovenou právními předpisy pro uchovávání dokladů o řádném poskytování našich služeb a řádném plnění dalších zákonných povinností (zejména povinnosti provést identifikaci a kontrolu klienta na základě zákona proti praní špinavých peněz a povinnosti uchovávat daňové doklady).

Z tohoto důvodu uchováváme osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat i bez uděleného souhlasu, po dobu 5 let od data uzavření poslední smlouvy nebo návrhu smlouvy zprostředkované InvestInGold, nebo od data posledního doložitelného jednání mezi InvestInGold a potencionálním zákazníkem, přičemž lhůta 5 kalendářních let se počítá vždy od pozdějšího data. V případě probíhajícího soudního či správního řízení uchováváme osobní údaje vždy do pravomocného ukončení příslušného řízení.

 1. Příjemci osobních údajů

InvestInGold zpracovává osobní údaje za účelem řádného výkonu své zprostředkovatelské činnosti. Svou zprostředkovatelskou činnost zajišťuje navázáním smluvních vztahů s obchodními partnery, kteří poskytují jednotlivé Produkty zprostředkovávané InvestInGold.

Z tohoto důvodů jsou osobní údaje klientů, potencionálních klientů a zájemců předávány především obchodním partnerům, kterým jsou předávány osobní údaje z důvodů uzavření příslušné smlouvy, posouzení návrhu na uzavření smlouvy, plnění jejich zákonných povinností a oprávněných zájmů.

Každý z Obchodních partnerů přijal zásady zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na jeho webových stránkách, nebo informace o zpracování osobních údajů přikládá k návrhům svých smluv.

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny následujícím příjemcům v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů: 

 • dalším smluvním partnerům InvestInGold, kteří se případně podílejí na sjednávání a správě smlouvy nebo jiných smluv mezi Vámi a obchodními partnery
 • poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti
 • osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím)
 • dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv InvestInGold (např. soud)
 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Nařízení, zejména:

 • právo získat od InvestInGold potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny
 • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů
 • právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně v listinné formě zasláním na adresu společnosti nebo na kontaktním e-mailu.

 

Dovolujeme si vás upozornit, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti subjektů práv jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízení této žádosti.

 1. Další obchodní sdělení

V souladu s ustanoveními z.č. 480/2004 Sb. o některých službách elektronické společnosti zasíláme do e-mailových schránek fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, v rámci užívání nástrojů přímého marketingu výhodné nabídky vztahující se produktům obchodních partnerů InvestInGold.

Zasílání e-mailů této povahy je vždy označeno jako obchodní sdělení a je v souladu se zákonem o některých službách elektronické společnosti. Z každého takového obchodního sdělení je patrné, že jej odesílá InvestInGold nebo obchodní partner na základě získaných údajů od InvestInGold. V případě, že nechcete, abychom vám zasílali do vaši e-mailové schránky shora uvedená obchodní sdělení, vždy máte možnost na naši e-mailovou adresu ohlásit, že si již nepřejete, abychom vám zasílali další.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů společnosti InvestInGold s.r.o. jsou platné od 25. 5. 2022.

Založit si spoření online

Stačí jen pár kliknutí z pohodlí Vašeho domova a můžete začít spořit.

Nechat si poradit

Po vyplnění formuláře Vás co nejdříve kontaktujeme a vytvoříme spoření ušité Vám na míru.